Skip to main content

Mätning och analys av Trikloramin (TKA) i badanläggningar.

Trikloramin bildas när kvävehaltiga ämnen (tex svett och urin) reagerar med desinfektionsmedlet i badvattnet. Trikloramin är en flyktig gas som när den frigörs från badvattnet belastar rumsluften.

Exponeringen för trikloramin i badanläggningar sker huvudsakligen via inandning.
Arbetsmiljöverket konstaterar i deras kunskapssammanställning (2015:16) att; ”med hänsyn till hälsoaspekter bör halten trikloramin hållas så låg som möjligt”.

Folkhälsomyndighetens nya Allmänna råd om bassängbad, HSLF-FS 2021:11 anger riktvärde längre än 0,2 mg/m3 NCl3 i innomhusluft.

EnviroProcess erbjuder mätning och analys av trikloramin i badanläggningar. Mätningen sker på plats vid en eller flera mätpunkter, provet analyseras därefter på oberoende laboratorium som utför analysen. En skriftlig rapport lämnas när analyssvaret finns tillgängligt.

Prover kan tas direkt ur luften i badanläggningen, men man kan även mäta trikloraminer i bassängvattnet, genom den så kallade ”Chalmersmetoden”.
Alla prover tas under belastning, dvs när badet är öppet.

Kontakta oss om du vill ha vår hjälp med detta.

 

Folkhälsomyndighetens nya Allmänna råd om bassängbad, HSLF-FS 2021:11 anger riktvärde längre än 0,2 mg/m3 NCl3 i innomhusluft.

 

TKA mätning

Redutri

Ny patenterad lösning för effektiv reduktion av Trikloraminavgång ur badvatten.

SafeWater Scandinavia AB har i samarbete med forskare på Chalmers tagit fram en patenterad lösning för väsentlig reduktion av trikloraminavgång. Den bygger på elektrokemisk oxidation av klorkväve-föreningar som finns i badvattnet, som därmed spjälkas till kloridjoner och kvävgas. Dokumenterat goda resultat har uppnåtts på olika badanläggningar.

REDUTRI kan bättre än någon annan metod reducera trikloraminavgång, vilket är dokumenterat (30-70 %).
Utrustningen är framtagen specifikt för reduktion av trikloraminavgång och har inga oönskade dokumenterade bieffekter.
En låg spänning används för optimal effekt, vilket innebär en i princip försumbar strömförbrukning (ca 20 kWh/år per cell).

Redutri