Hoppa till huvudinnehåll

Att mäta är att veta
– Hur går det till?

Allt börjar med data via en korrekt utförd och rättvisande mätning. Vi erbjuder därför ett effektivt sätt att mäta trikloramin. Mätningen sker på plats vid en eller flera mätpunkter. Provet analyseras därefter på oberoende laboratorium som utför analysen. En skriftlig rapport med anpassade åtgärdsförslag lämnas sedan. Prover tas ur luften på ett visst avstånd från vattenytan och i alla bassänger på badanläggningen. Vi erbjuder också mätning av trikloraminer i bassängvattnet med den så kallade ”Chalmersmetoden”.

Trikloramin, vad är det för något?

Kan den nya tekniken REDUTRI vara lösningen för er samhällsmiljö, eller krävs det fler åtgärder? Se filmen som visar hur vi mäter, analyserar och åtgärdar trikloraminproblemet genom kända och fungerade metoder.

Trikloramin (TKA) på badanläggningar

Beställ TKA-analys

Trikloramin är en flyktig gas som belastar rumsluften när den frigörs från badvattnet.
Trikloramin bildas när bland annat svett och urin reagerar med desinfektionsmedlet i badvattnet.

Exponeringen för trikloramin i badanläggningar sker huvudsakligen via inandning.
Arbetsmiljöverket konstaterar i deras kunskapssammanställning (2015:16) att; ”med hänsyn till hälsoaspekter bör halten trikloramin hållas så låg som möjligt”.

Folkhälsomyndighetens nya Allmänna råd om bassängbad, HSLF-FS 2021:11 anger riktvärde längre än 0,2 mg/m3 NCl3 i inomhusluft.

EnviroProcess erbjuder mätning och analys av trikloramin i badanläggningar. Mätningen sker på plats vid en eller flera mätpunkter, provet analyseras därefter på oberoende laboratorium som utför analysen. En skriftlig rapport lämnas när analyssvaret finns tillgängligt.

Prover kan tas direkt ur luften i badanläggningen, men man kan även mäta trikloraminer i bassängvattnet, genom den så kallade ”Chalmersmetoden”.

Redutri

Är en ny och patenterad lösning för effektiv reduktion av Trikloraminavgång ur badvatten.

EnviroProcess samarbetar med SafeWater Scandinavia som tillsammans med forskare på Chalmers tagit fram en patenterad lösning för väsentlig reduktion av trikloraminavgång. Den bygger på elektrokemisk oxidation av klorkväveföreningar som finns i badvattnet, som därmed spjälkas till kloridjoner och kvävgas. Dokumenterat goda resultat har uppnåtts på olika badanläggningar.

REDUTRI kan bättre än någon annan metod reducera trikloraminavgång, vilket är dokumenterat (30 - 70%).
Utrustningen är framtagen specifikt för reduktion av trikloraminavgång och har inga oönskade dokumenterade bieffekter.
En låg spänning används för optimal effekt, vilket innebär en i princip försumbar strömförbrukning (ca 20 kWh/år per cell).

Redutri system

Läs mer om REDUTRI och trikloramin på tillverkare Safe Water Scandinavias hemsida

Läs mer