Hoppa till huvudinnehåll

ÅPENHETSLOVEN - REDEGJØRELSE FRA ENVIROPROCESS NORWAY AS

 

Som en ansvarlig virksomhet tar EnviroProcess Norway AS sitt samfunnsansvar på alvor. Vi er forpliktet til å drive vår virksomhet på en etisk og bærekraftig måte. I samsvar med kravene i Åpenhetsloven §5, ønsker vi å gi en redegjørelse om våre praksiser og tiltak innenfor grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og ansvarlig forretningspraksis.

 

EnviroProcess Norway AS har som en del av prosjektet med Åpenhetsloven oppdatert rutiner og praksis for aktivitetsvurderinger i tråd med krav i Åpenhetsloven. I tillegg har vi blant annet gjennomgått og oppdatert plan for revisjon av leverandører basert på risikovurderinger.

 

Innkjøpsprosessen og risikovurderinger av leverandører er viktig i arbeidet med å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Derfor har vi implementert tiltak for å identifisere og håndtere eventuelle risikoer knyttet til disse områdene. Vi gjennomfører jevnlige vurderinger og kontroller av våre leverandører for å sikre at de opererer i samsvar med relevante retningslinjer og standarder. Vi jobber tett med våre leverandører for å sikre at de overholder grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

 

Basert på våre vurderinger innebærer vår virksomhet i utgangspunktet begrenset risiko for negative konsekvenser på områdene grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Kompetente, fornøyde og engasjerte medarbeidere er en av våre viktigste innsatsfaktorer. EnviroProcess Norway AS er kjent for å ha et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Vi har konkurransedyktige betingelser i alle stillingskategorier og tilrettelegger for en god balanse av arbeidshverdagen. Konsernet har ingen restriksjoner for egne ansatte når det gjelder organisering i fagorganisasjoner. Vi er imidlertid oppmerksomme på at den største risikoen knytter seg til anskaffelse av utenlandske råvarer. For å minimere eventuell negativ påvirkning, søker EnviroProcess Norway AS i størst mulig grad å handle gjennom større anerkjente og velrennomerte distributører, som igjen har strenge krav og god oppfølging av sine underleverandører. Vi følger nøye med på våre leverandører og stiller krav til dokumentasjon for å sikre at de oppfyller våre standarder og retningslinjer. Som en del av arbeidet i forbindelse med Åpenhetsloven er selskapets dokument for Etiske retningslinjer for leverandører / Suppliers code of conduct oppdatert med ytterligere informasjon, krav og retningslinjer for både å dekke krav til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Konsernet er per nå ikke kjent med brudd på krav til menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold, hverken internt eller i leverandørledd.

 

Vår "Policy for ansvarlig virksomhet og menneskerettigheter" er også oppdatert, vedtatt og forankret i organisasjonen. Vi har følgende retningslinjer for å sikre ansvarlig praksis:

 

POLICY FOR ANSVARLIG VIRKSOMHET OG MENNESKERETTIGHETER

EnviroProcess Norway AS forplikter seg til å drive virksomheten på en ansvarlig måte og respektere menneskerettighetene i all vår virksomhet. Vi legger til grunn følgende retningslinjer for å sikre ansvarlig praksis:

 

Forventninger til organisasjonen og leverandører

 

Vi forventer at alle ansatte og leverandører etterlever følgende standarder:

Ikke diskriminere ansatte, samarbeidspartnere eller kunder på grunnlag av rase, religion, kjønn, alder, nasjonal opprinnelse eller seksuell orientering. Sørge for en trygg arbeidsplass og ta ansvar for å beskytte arbeidstakernes helse og sikkerhet. Respektere arbeidstakernes rettigheter til frihet og organisering, og tilby rimelige arbeidsforhold og konkurransedyktige lønnsvilkår. Beskytte miljøet og redusere vår påvirkning på klimaendringer og andre miljøproblemer.

Oppfølging av brudd på retningslinjer

Vi vil undersøke og håndtere alle rapporterte brudd på våre retningslinjer. Vi vil iverksette tiltak for å avhjelpe situasjonen, rette opp feil og hindre fremtidige brudd.

 

Retningslinjer for rapportering av brudd på retningslinjer

Vi oppfordrer alle interessenter, inkludert ansatte, leverandører, kunder og samfunnet forøvrig, til å rapportere brudd på våre retningslinjer. Rapportering kan gjøres til daglig leder. Vi vil behandle alle rapporter konfidensielt og håndtere dem på en seriøs og rettferdig måte.

 

For henvendelser relatert til Åpenhetsloven, ta kontakt på e-post: info.no@enviroprocess.com